Вербківська громада
Павлоградський район, Дніпропетровська область

Проекти регуляторних актів

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення
про оренду майна, що є комунальною
власністю Вербківської сільської територіальної громади.

       Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, ст.ст. 26 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади, враховуючи висновки постійних комісій з питань житлово- комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оренду майна, що є комунальною власністю Вербківської сільської територіальної громади (додаток1).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово- комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг.                                                                                               

 

Сільський голова                                                                    Л.П.Холоденко

 

с.Вербки

від__________2017 року

                                            Додаток 1

до рішення сільської ради

                                                                    від__________2017 року

 

 ПОЛОЖЕННЯ
 про оренду майна, що є комунальною власністю Вербківської сільської територіальної громади.

1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Положення про оренду майна, що є комунальною власністю Вербківської сільської територіальної громади (далі – Положення) регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності Вербківської сільської територіальної громади.

1.2. Це Положення розроблене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна" з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю Вербківської сільської територіальної громади.

1.3. Об'єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності Вербківської сільської територіальної громади, а саме – нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно. Оренда майна не повинна порушувати виробничо-господарську цілісність, технологічну єдність даного підприємства.
1.4. Не можуть бути об'єктами оренди майно, здача в оренду якого заборонена законодавством України та рішеннями Вербківської сільської ради.

1.5. Орендодавцями є:

Виконавчий комітет Вербківська сільська рада Павлоградського району Дніпропетровської області.

1.6. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та фізичні особи приватні підприємці, громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

1.7. Контроль за використанням майна, переданого в оренду, покладається на Орендодавця цього майна відповідно до Положення.

1.8. Дозвіл на оренду майна комунальної власності Вербківської сільської територіальної громади надається  рішенням Вербківської сільської ради.

 

2. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА

2.1. Дані про нерухоме майно та інше індивідуально визначене майно комунальної власності територіальної громади села, яке може бути передано в оренду, постійно оновлюються та розміщуються виконкомом Вербківської сільської ради на інформаційному стенді чи офіційному сайті Вербківської сільської територіальної громади.

2.2. З метою набуття права на оренду майна фізична або юридична особа звертається з заявою до Орендодавця, визначеного підпунктом 1.5. цього Положення.

У заяві про оренду зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності), місцезнаходження (місце проживання), платіжні реквізити, інформація про засоби зв'язку з ними, комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.

До заяви додається:

• для отримання дозволу на право оренди окремого індивідуально визначеного майна разом із заявою про оренду іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

-проект договору оренди об'єкта;

-звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта оренди (у разі якщо майно знаходиться на балансі господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається);

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

-копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню);

• для отримання права на оренду нерухомого майна наступний перелік документів:

- копія чинної виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- належним чином оформлена довіреність, видана представнику юридичної або фізичної особи з наданням повноважень щодо погодження розміру орендної плати (подається у разі неявки керівника).

Крім того, додатково подаються копії:

- юридичними особами – установчих документів, довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ, у разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією), довідки органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування (при необхідності);

- фізичними особами – паспорта (стор. 1, 2, 11), довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

- ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (у випадку, якщо заявник має намір займатись в орендованому приміщенні діяльністю, що підлягає ліцензуванню);
2.3. Для продовження або переукладення на новий термін договору оренди майна Орендар до заяви додає:

- належним чином оформлену довіреність, видану представнику Орендаря юридичної особи;

- копії установчих документів (для юридичних осіб);

- копії паспорта, ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

- копії чинної виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію договору страхування орендованого майна.

У разі, якщо на момент продовження дії Договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) Договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

2.4. Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати. Перелічені документи подаються заявником, який несе відповідальність за їх достовірність.

Заява реєструється Орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених цим пунктом. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.

2.5. Орендодавець замовляє звіт з незалежної оцінки об'єкта оренди, забезпечує рецензування цього звіту. Витрати на виготовлення звіту з незалежної оцінки об'єкта оренди та рецензування цього звіту відшкодовує Орендар на протязі 10 днів з моменту підписання договору оренди.
2.6. Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності Вербківської сільської територіальної громади (за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду) подає матеріали до Вербківської сільської ради, яка розглядає подані матеріали і приймає своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).

Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна Вербківської сільської територіальної громади протягом п'яти днів після прийняття  рішення про передачу майна в оренду, розміщує на інформаційному стенді чи офіційному сайті Вербківської сільської територіальної громади оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

Оголошення про намір передати майно в оренду має містити таку інформацію:

- назва об'єкта оренди та його місцезнаходження;

- назва балансоутримувача зазначеного об'єкта;

-розрахунковий розмір орендної плати;

- адреса, номер телефону, куди може подаватися заява;

- кінцевий термін подання заяви;

- іншу необхідну інформацію.

Протягом десяти робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв Орендодавець за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди та приймає рішення про:

- у разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди, розробляється відповідно до умов затверджених рішенням Вербківської сільської ради №76-3/7 від 02.02.2016р. та укладається із заявником.

-у разі надходження двох і більше заяв, Орендодавецьоголошує конкурс на право оренди.

Орендодавець  у день підписання договору оренди передає нерухоме майно Орендарю за актом приймання-передачі.

2.7. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, комунального підприємства комунальної власності територіальної громади селища, підприємства поштового зв'язку, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, організації Товариства Червоного Хреста, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди за погодженням Вербківською сільською радою укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

3. КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА

3.1.Орендодавець  створює конкурсну комісію стосовно передачі в оренду  рухомого та нерухомого майна (Комісія) та  оголошення конкурсу.

3.2. Комісія забезпечує організацію та проведення конкурсу на оренду нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна.

3.3. Конкурс на право укладення договору оренди об'єкта полягає у визначенні Орендаря, який запропонував за рівних умов найвищу плату за оренду майна та кращі умови подальшої експлуатації об'єкта при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

3.4. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

- інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження);

- умови конкурсу (ефективне використання об'єкта оренди за зазначеним в оголошенні цільовим призначенням) дотримання вимог експлуатації об'єкта;

- розмір початкової орендної плати;

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі;

- іншу інформацію.

Оголошення про конкурс розміщується на інформаційному стенді чи офіційному сайті Вербківської сільської територіальної громади не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу.

3.5. Для участі в конкурсі подається:

- заява на участь у конкурсі з інформацією, яка відповідає умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні;

- матеріали, передбачені підпунктом 2.2. цього Положення;

- підтвердження сплати завдатку Орендодавцю в розмірі орендної плати за два місяці згідно з початковим розміром орендної плати, у разі прийняття відповідного рішення конкурсною комісією.

3.6. Учасники конкурсу в окремому запечатаному конверті з позначкою "На конкурс по оренді" подають на розгляд конкурсної комісії надруковану на фірмовому бланку та завірену мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови їх наявності) і підписом керівної особи конкурсну пропозицію, в якій повинно міститись: зобов'язання (пропозиція) щодо розміру місячної орендної плати за 1 кв.м, або за всю орендовану площу (без ПДВ), який не може бути меншим, ніж зазначено в оголошенні; термін, на який буде укладено договір оренди; виконання умов конкурсу; додаткові зобов'язання по експлуатації об'єкта. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.

3.7. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Конкурс здійснюється в один етап. При проведенні конкурсу застосовуються елементи аукціону. Найбільша пропозиція щодо орендної плати далі розглядається як стартова при проведенні торгів за процедурою аукціону.

3.8. Конкурсна комісія визначає переможця за критеріями, встановленими підпунктом 3.7. цього Положення та умовами конкурсу.

3.9. Учаснику конкурсу, який став переможцем, сума завдатку зараховується в рахунок наступних орендних платежів. Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, сума завдатку повертається протягом 10 робочих днів.

3.10. Переможець конкурсу на право оренди індивідуально визначеного майна компенсує витрати Орендодавця на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди та її рецензування протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди.

3.11. Якщо протягом 15 днів після прийняття рішення про надання в оренду об'єкта переможець конкурсу не уклав договору оренди, конкурсна комісія може оголосити новий конкурс на цей об'єкт. При цьому, завдаток переможцю конкурсу не повертається, повторно до участі у конкурсі на цей об'єкт зазначений переможець не допускається.

До умов договору оренди включається орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

3.12. У випадку надання документів для участі в конкурсі однією юридичною або фізичною особою, конкурс не проводиться, а конкурсна комісія приймає рішення про укладення договору оренди з даною особою.

3.13. Поза конкурсом Орендодавець укладає договори оренди на підставі типових Договорів, за конкурсом - з урахуванням зобов'язань переможця конкурсу.

3.14. Термін Договору оренди визначається за погодженням Сторін. Термін Договору оренди не може бути меншим ніж п'ять років, якщо Орендар не пропонує менший термін.

 

Секретар сільської ради                                              Л.М.Коломієць

 

Аналіз
регуляторного впливу від ___________

Назва регуляторного органу: Вербківська сільська рада

Назва документа: проект рішення сільської ради " Про затвердження Положенняпро оренду майна, що є комунальноювласністю Вербківської сільської територіальної громади.

Розробник аналізу регуляторного впливу: виконком Вербківської сільської ради

Опис існуючої проблеми

Відповідно до вимог чинного законодавства (Закони України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду державного та комунального майна», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» зі змінами та доповненнями), яке встановлює єдині організаційні і правові засади використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, виникла необхідність затвердження Положення про оренду майна, що є комунальною власністю Вербківської сільської територіальної громади. (далі – Положення)

Проблеми, які планується розв'язати шляхом розробки та затвердження Положення полягають у врегулюванні процедури передачі в оренду комунального майна згідно з діючим законодавством, а також у встановленні порядку надання дозволів закладам, установам та організаціям на укладання договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна.

З огляду на вищенаведене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування .

Цілі прийняття рішення сільської ради

Ø Збільшення доходів селищного бюджету.

Ø Ефективне та прозоре використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища

Ø Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.

Ø Врахування інтересів орендарів.

Ø Забезпечення інтересів територіальної громади селища.

Ø Конкретизація інших процедур пов'язаних з орендою майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища.

Можливості досягнення визначених цілей

Запровадження цього регуляторного акта дозволить в більшій мірі збалансувати інтереси суб'єктів господарювання, територіальної громади та держави. Сприятиме спрощенню та доступності до нормативно-правової бази, яка регулює питання оренди. Дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб'єктів господарювання на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
Механізм регулювання

Даний проект детально регламентує питання:

- затвердження порядку надання в оренду майна, що перебуває у комунальній власності Вербківської сільської територіальної громади.;

- затвердження процедури проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності Вербківської сільської територіальної громади., для здійснення комерційної діяльності виключно на ринкових засадах.

Альтернативи

Неприйняття Положення залишає прогалини у сфері правового регулювання орендних відносин.

Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб'єктів господарювання на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Дане альтернативне рішення збільшить надходження до сільського бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Законів України „Про засади державної регуляторної політики", "Про оренду державного та комунального майна".

Аналіз впливу на господарське середовище

Даний проект рішення сільської ради, у випадку його прийняття, забезпечить встановлення єдиного організаційно-правового механізму внесення та розгляду матеріалів щодо передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності Вербківської сільської територіальної громади..

Вплив проекту на корупцію

Впровадження прозорого механізму надання в оренду майна, що перебуває у комунальній власності Вербківської сільської територіальної громади., сприятиме підвищенню контролю за використанням вказаного майна та зниженню проявів корупції.

Термін дії акта

Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється виконкомом Вербківської  сільської ради.

 

Таблиця вигод та витрат

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Місцева влада

 - збільшення надходжень до бюджету  селища;

- соціально-економічний розвиток селища;

 - ефективне використання та збереження майна, що перебуває у комунальній  Вербківської сільської територіальної громади..

- зниження соціальної напруги

- витрати на організацію процесу надання комунального майна в оренду.

Суб’єкти господарювання

- оперативність розгляду звернень стосовно оренди майна;

-  можливість отримати приміщення в оренду за інших рівних умов (проведення конкурсу).

- захист  власних  інтересів та прав через договірні відносини.

- сплата орендної плати;

- виконанням взятих на себе під час проведення конкурсу зобов’язань щодо відновлення орендованого майна.

Територіальна громада

- підвищення стандартів соціального захисту

відсутні

 

 

 

Сільський голова